Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach o RLM wynoszącej co najmniej 10 tyś. Do udziału w  nim mogą przystąpić następujące podmioty:

– jednostki Samorządu  Terytorialnego  lub ich związki,

– podmioty świadczące usługo wodno – ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentach w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM. W ramach konkursu wsparcie może zostać udzielone na poniesienie niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 mln euro. Maksymalny  poziom dofinansowania wynosi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski należy składać w terminie od 31.10.2014 r. do 24.11.2014 r. do:

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro

– Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów poniżej 25 mln euro.

Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie: www.mos.gov.pl