Celem działania jest przyczynienie się do redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.  W jego ramach wpierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów.

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. W obu tych przypadkach należy podać jednego beneficjenta środków.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 mln euro. Poziom współfinansowania projektów wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski należy składać w terminie od 31.10.2014 r. do 24.11.2014 r. do

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro

– Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów poniżej 25 mln euro.

Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie: www.mos.gov.pl