Dotacje w wysokości do 20 000 zł:

– bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem dotacji prosimy o kontakt z doradcami klienta przed złożeniem wniosku. Szczegółowe informacje – pok. 11 (I p.), tel. 32 4753012 wew. 34.

Z kolei od 27 do 31 października prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach przyznanych środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Program zakłada wysokość refundacji do 20 000 zł.

Na refundowane stanowiska kierowane będą osoby bezrobotne spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

– do 30. roku życia,

– długotrwale zarejestrowane,

– powyżej 50. roku życia,

– korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia,

– niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje – pok. 11 (I p.), tel. 32 4753012 wew. 34.