Hadex Development zobowiązuje się do budowy budynku wielolokalowego mieszkalno – usługowego i jednocześnie zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych i ich sprzedaży na rzecz JTBS „Daszek” Sp. z o.o. W ten sposób JTBS stanie się współwłaścicielem wybudowanego budynku i części ułamkowej gruntu. Ponadto JTBS będzie się ubiegał o zarządzanie powstałą wspólnotą mieszkaniową. Umowa zawierać będzie ewentualne zobowiązania finansowe (gwarancje) dla stron na wypadek odstąpienia od umowy – wyjaśnia Krzysztof Warlewski, prezes JTBS „Daszek”.

Realizacja umowy jest uwarunkowana inwestycjami o charakterze publicznym, tj. budową kanalizacji sanitarnej i przebudową ul. Witczaka. Projekty te otrzymały już pozwolenia na budowę. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, że najpóźniej w przyszłym roku ruszy budowa obiektu będącego przedmiotem umowy.

Jest to element kontynuacji inwestycji przy ul. Witczaka, popularnie zwanej „małym rynkiem”. Projektowany budynek będzie „otwarty” w kierunku Parku Zdrojowego i wraz z częścią placu (obecnie nieutwardzony parking) będzie tworzyć coś na kształt placu rynkowego. Nie będzie to jednak klasyczny rynek, czyli plac z czterech stron zabudowany kamienicami, ponieważ na tego typu zabudowę jest tam po prostu za mało miejsca – dodaje Marian Janecki, prezydent miasta.

W Urzędzie Miasta trwa obecnie procedura przetargowa na przebudowę i rozbudowę ulicy Witczaka.

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Witczaka, budowę chodników, przebudowę nawierzchni oraz korektę geometrii na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi. Oprócz tego wykonane zostanie prawidłowe odwodnienie ulicy wraz z budową wpustów deszczowych oraz przyłączy do kanalizacji. Warto podkreślić, że teren ten objęty jest wpisem do rejestru zabytków i podlega ochronie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – tłumaczy Krzysztof Baradziej, zastępca prezydenta miasta.