Środki finansowe w wysokości 85% kosztów zadania będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014 – 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną, transport publiczny itp. Dokument ten powinien wyznaczać cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.