Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w Dzienniku Ustaw pod poz. 1544 opublikowano rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015 – 2016.

Rozporządzenie zakłada utrzymanie na dotychczasowym poziomie limitów kwotowych obrotu zwolnionego, tj. kwoty 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym). Z obrotu wyłączono wartość dostaw nieruchomości oraz dostaw i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych podlegających amortyzacji.

Ponadto rozszerzono katalog czynności, które nie korzystają ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży, dotyczyć to ma następujących czynności:

– usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, – bieżnikowania i regenerowania),

– usług w zakresie wymiany opon lub kół,

– usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

– usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy stomatologów,

– usług prawniczych z wyjątkiem czynności notarialnych,

– usług doradztwa podatkowego,

– usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

– usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy ( co oznacza w szczególności, że nabycie i odsprzedaż przez podatnika-pracodawcę przedmiotowych usług pracownikowi, w tym tzw. abonamentów medycznych, nie będzie podlegać bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu) oraz świadczenia usług związanych z wyżywieniem świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika (usługi stołówek w placówkach oświatowych: szkołach
i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

– dostaw perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Terminy do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących przewidziane w tym rozporządzeniu są analogiczne jak w rozporządzeniu z dnia 29.11.2012 r. tj. co do zasady będzie to po upływie dwóch miesięcy, po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę do zwolnienia: przekroczenie obrotu zwolnionego, rozpoczęcie świadczenia usług zwolnionych, z wyjątkiem usług przewozów pasażerskich oraz przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, które podlegają ewidencjonowaniu z chwilą wykonania tej czynności (kasa od pierwszego świadczenia usługi).

Natomiast, w przypadku rozpoczęcia dostaw towarów wyłączonych ze zwolnienia na podstawie § 4 pkt.1 rozporządzenia, tak jak dotychczas zwolnienie będzie traciło moc z chwilą dokonania tych czynności.

Równocześnie, w rozporządzeniu zawarto przepis, który stanowi, że dla wszystkich ww. grup podatników, wyłączonych ze zwolnienia od 1 stycznia 2015 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących utraci moc, co do zasady z dniem 1 marca 2015 r. – co oznacza, że podatnicy ci będą obowiązani do ewidencjonowania tej sprzedaży towarów i usług najpóźniej od 1 marca 2015r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.