Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, zwany dalej „Programem” jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

Cele Programu:

1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;

3.kształtowanie zdrowego stylu życia;

4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;

5. zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych – każdy bez względu na status społeczny, czy stopień sprawności ma prawo do udziału w sporcie;

6. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;

7. kształcenie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

Priorytety Programu:

1.włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;

2.włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);

3.znaczenia zadania dla promocji prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu;

4. znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników i promocji zdrowego stylu życia;

5. udział środków własnych, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i innych;

6. udział wolontariuszy w realizacji zadania.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem

1.organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

2. organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych;

3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych”;

4.organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;

5. Zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania

O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania organizacji MP i PP osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki – AMODIT Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2014 r. Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać  i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

Na kopercie należy dopisać „Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych – FRKF 2015”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.