Co oferujemy?

Indywidualne, profesjonalne wsparcie prawnika, księgowego oraz specjalisty ds. marketingu. Nasi doradcy posiadają szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia dla organizacji pozarządowych. Można się z nimi umówić w siedzibie Inkubatorów Ekonomii Społecznej lub w siedzibie swojej organizacji.

Zakres doradztwa:

Doradztwo prawne:

– Podstawy prawne tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji itp.);

– Wymogi formalne tworzenia organizacji; analiza dokumentów: statutów, formularzy, uchwał, protokołów itp.;

– Tworzenie dokumentów organizacyjnych – regulaminy zgromadzeń, zarządów, komisji rewizyjnej;

– Postępowanie rejestrowe w KRS – podstawy prawne, sposób przeprowadzenia itp.;

– Wprowadzanie zmian w organizacji (np. statutu, władz, siedziby itp.);

– Działalność organów organizacji pozarządowych (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej, zgromadzenia członków, zgromadzenia fundatorów);

– Uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego;

– Działalność pożytku publicznego (działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza);

– Sprawozdawczość z działalności organizacji;

– Konsultowanie projektów umów, np. najmu, użyczenia, sponsorskiej itp.;

– Bieżące kwestie związane z działalnością organizacji pozarządowych (np. zbiórki publiczne, ochrona danych osobowych, prawo autorskie, kwestie stosowania prawa zamówień publicznych);

– Ewentualne wskazania co do postępowań zabezpieczających, egzekucyjnych;

– Zakończenie działalności podmiotu.

Doradztwo marketingowe:

– Efektywne sposoby promocji podmiotów ekonomii społecznej;

– Pomoc w konstruowaniu ofert, pisaniu haseł reklamowych;

– Korekta treści w ogłoszeniach, ulotkach, plakatach, spotach reklamowych itp.;

– Audyt strony internetowej;

– Wsparcie w podejmowaniu skutecznych działań reklamowych i promocyjnych;

– Skuteczne sposoby pozyskiwania sponsora, zasady prowadzenia rozmów ze sponsorami;

– Ocena możliwości wprowadzenia usługi/produktu na rynek komercyjny;

– Pomoc w określaniu strategii rozwoju produktu/usługi;

– Analiza konkurencji.

Doradztwo księgowe:

– Opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości;

– Plan kont księgowych;

– Prowadzenie ksiąg rachunkowych organizacji;

– Dokumentacja kadrowo-płacowa (zatrudnienie pracowników na podstawie umów o pracę, naliczanie wynagrodzeń, obowiązki względem ZUS i US pod kątem zatrudniania pracowników);

– Roczne sprawozdanie finansowe;

– Sporządzanie deklaracji podatkowych;

– Ewidencja VAT;

– Rozliczanie umów cywilnoprawnych  (umowy o dzieło, zlecenie, świadczenie usług);

– Sporządzanie bilansu;

– Rozliczanie dotacji (rozbudowa planu kont pod kątem realizowanego projektu, rozliczenie finansowe projektów);

– Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Doradztwo jest skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
(np. stowarzyszeń, fundacji), działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju pod nr tel.: 324719555 lub na e-mail: iprzybylska@um.jastrzebie.pl

Doradztwo odbywa się w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.