W sejmowej podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Projekt został przygotowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego na podstawie uwag spływających od organizacji pozarządowych. Następnie RDPP przekazała projekt datowany 12.09.2014r do przewodniczącego podkomisji.

W załączeniu aktualna treść nowelizacji, uwzględniająca zmiany wynikłe w toku dyskusji.

15 stycznia 2015 odbyło się trzecie posiedzenie podkomisji, do tej pory omówiono 24 kolejne punkty. Ustawa procedowana jest w bardzo szybkim tempie. Kolejne posiedzenie podkomisji zostało zaplanowane na 22 stycznia 2015 r.

OFOP chce zapewnić jak największą transparentność procesu i zaprezentować stanowiska organizacji pozarządowych.

W toku dyskusji wyłoniły się dwie kwestie, które wymagają szczególnej uwagi. Prosimy Was o informację, jakie jest Wasze zdanie na poniższe tematy:

1. Zmiany w udostępnianiu informacji publicznej przez organizacje pozarządowe korzystające ze środków publicznych, czyli wyłączenie spod obowiązku prowadzenia BIP organizacji pozarządowych:

a) nieprowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

b) nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego,

c) osiągających roczne przychody w wysokości nie przekraczającej 50 000 zł

Przepis w dokładnym brzmieniu znajduje się w pkt 4 nowelizacji (aktualna jest wersja 14.01.2015)

2. Określenie procentowego limitu środków otrzymywanych w ramach 1%, które OPP może przeznaczyć na reklamę mającą na celu pozyskiwanie 1% w następnych latach.

OPP, która uzyskała środki z 1%

a) w wysokości nieprzekraczającej 200 000,00 zł, może przeznaczyć na reklamę nie więcej niż 5 % wartości uzyskanych środków;

b) środki w wysokości przekraczającej 200 000,00 zł, może przeznaczyć na reklamę nie więcej niż 2 % wartości uzyskanych środków.”.

Przepis w dokładnym brzmieniu znajduje się w pkt 26 nowelizacji (aktualna jest wersja 14.01.2015)

Prosimy o przesyłanie w trybie pilnym opinii do 20 stycznia 2015 r. do godziny 10:00. Opinie mogą dotyczyć wszystkich zapisów ustawy. Zespół OFOP zbierze je i zaprezentuje podczas obrad podkomisji. Uwagi prosimy kierować na adres: kinga.polubicka@ofop.eu

Organizacje zainteresowane bezpośrednią dyskusją na temat zmian zapraszamy na spotkanie do siedziby OFOP na ul. Strzeleckiej 3/12 we wtorek 20 stycznia 2015 na godzinę 12:00. Uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o chęci przybycia na adres kinga.polubicka@ofop.eu

Prosimy o wskazanie, których zapisów dotyczy opinia i zwięzłe uzasadnienie.

Informujemy, ze możliwe jest także samodzielne monitorowanie planowanych posiedzeń komisji i podkomisji ja stronie Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp oraz uczestnictwo w posiedzeniach podkomisji .

Zgłoszenia bezpośrednio pod adres kpsr@sejm.gov.pl.