Pieniądze te zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Propozycję projektu dotyczącego jednostki pomocniczej może zgłosić co najmniej 15 mieszkańców, a także sołtys lub zarząd osiedla. O tym, jaki pomysł zostanie zrealizowany, zdecydują w drodze głosowania odpowiednio zebranie wiejskie lub zebranie ogólne mieszkańców osiedla. Zadanie musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi dotyczyć terenów i obiektów będących własnością miasta, być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Projekty zadań powinny dotyczyć obszaru danego sołectwa czy osiedla, ale dopuszcza się też możliwość przygotowania takich, które obejmą kilka jednostek.


Szczegółowe informacje