Dotacje w w/w dziedzinie zostały przyznane na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2015. Otrzymały je:

– Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – 15.000,00 zł
– Jastrzębskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – 25.000,00 zł

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.86.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2015