Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania

z odpadami, poprzez:

–  ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów,

–  utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji

   gospodarowania odpadami,

–  zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu

   przemieszczaniu,

–  intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

–  budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu.

Wnioski należy składać w terminie od 16.03.2015 r. do 30.12.2015 r., do godz. 15.30.

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczek inwestycyjnych. Intensywność dofinansowania oraz warunki finansowe zostały określone indywidualnie dla każdej części w treści programu priorytetowego.

 

Beneficjenci:    
                                                                                                                              

Katalog beneficjentów został określony indywidualnie dla każdej części w treści programu priorytetowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie o programie „Racjonalna gospodarka odpadami” w podzakładce: Nabór wniosków 2015 dla części 1,2,3 i 6.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej