Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – zameldowani w województwie śląskim, którzy

– osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
– udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);

– nie ukończyli 24 roku życia.

Więcej na stronie: www.sfs.katowice.pl