Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

Oferty mogą złożyć:

– Młode podmioty: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
– Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 Dotacje można przeznaczyć na dwa rodzaje projektów:

a) na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:

– pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
– turystyki i krajoznawstwa,
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
– promocji i organizacji wolontariatu,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
b) na rozwój młodego podmiotu – w ramach dotacji sfinansować można koszty:
– zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
– adaptacji lokalu,
– podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
– osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
– poszerzenia zakresu świadczonych usług,
– pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 10 kwietnia 2015 r.

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
a) Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 15 czerwca do 30 października 2015 roku.
b) Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 4.000 złotych.
c) Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.slaskielokalnie.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.slaskielokalnie.pl, bądź można uzyskać za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00)
– w Biurach Partnerskich Projektu.