Ofertę złożyła Fundacja Harmonicznego Chaosu, ul. Podleśna 12 c, 44-284 Pstrążna. Oferta została przekazana do Referatu Kultury, Sportu i Turystyki w celu przeanalizowania zasadności realizacji zadania, uzyskała pozytywną opinię,  w związku z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 11.03.2015 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.