Ofertę złożył Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, realizatorem zadania będzie Koło Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju. Oferta została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w celu przeanalizowania zasadności realizacji zadania, uzyskała pozytywną opinię, w związku z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 16.03.2015 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.