Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się
i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami
i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym m.in.:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej o dofinansowanie wzięcia udziału
w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw – Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku.

Całkowita alokacja środków dostępnych z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu w ramach III naboru to 180 000  euro (756 360 zł). Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10 proc. wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15 proc. w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (195 393 zł).

Nabór projektów w ramach FWD odbywa się w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.

Więcej na temat naboru na www.fbr.zdrowie.gov.pl