Na likwidatora powołany został Dawid Cach zamieszkały przy ulicy Pomorskiej 37/15, o numerze telefonu 888 638 475. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na 30 kwietnia. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia.