Ofertę złożył Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „Cross Jastrzębie” z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1/3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Oferta została przekazana do Referatu Kultury, Sportu i Turystyki w celu przeanalizowania zasadności realizacji zadania, uzyskała pozytywną opinię, w związku z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 26 marca mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.