W ramach w/w Poddziałania dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, oraz przedsiębiorcy inni niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 roku Poddziałanie 1.1.2, dla  mikro, małego i średniego przedsiębiorcy zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 362 000 000 PLN.  Natomiast przedsiębiorcy inni niż mikro, mali i średni, których projekty zlokalizowane są w województwie innym niż mazowieckie mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości  90 500 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);

 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć 15 mln euro. Natomiast całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie: od 7 maja do 22 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-112-prace-br-zwiazane-z-wytworzeniem-instalacji-pilotazowejdemonstracyjnej/

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl