W ramach w/w poddziałania dofinansowanie przeznaczone jest na realizację  projektów, obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano  prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

O wsparcie  mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego  lub średniego  przedsiębiorcy.

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie  w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 roku Poddziałanie 1.1.1 dla  projektów zlokalizowanych w województwie innym niż  mazowieckie wynosi 1 460 000 000 PLN.  Maksymalna wartość dofinansowania  (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa  na jeden projekt:

20 mln euro –  jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,

15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu  wynosi  2 mln PLN, natomiast całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może  przekroczyć 50 mln euro.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie od 04.05.2015 r. do  31.12.2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-1/

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl