Porządek obrad:

1. Otwarcie VII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Edukacja w mieście

– wystąpienie Prezydenta Miasta,

– koreferat Komisji Edukacji,

– wystąpienia zaproszonych gości,

– dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

10. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2014 rok:

– Gospodarki Komunalnej,

– Gospodarki Przestrzennej.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.