Urządzającym gry jest osoba posiadająca tytuł prawny do automatu (właściciel automatu), jak również może nim być osoba dzierżawiąca automat, osoba wynajmująca powierzchnię pod automat, jak również każda inna czerpiąca korzyści z tego rodzaju nielegalnej działalności (właściciel lokalu, stacji paliw, sklepu, pubu, kafejki internetowej, osoba obsługująca automat itd.).

Obowiązujące przepisy:

– na mocy art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zabronione jest urządzanie lub prowadzenie gier na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, pod groźbą kary grzywny albo kary pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tymkarom łącznie.

– osoba urządzająca lub prowadząca gry na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych podlega również karze pieniężnej w wysokości 12 tys. złotych od każdego automatu.

Dotyczy to również właścicieli lokali, którzy wynajmują powierzchnie organizatorom gier.

Działania Służby Celnej przeciw urządzaniu nielegalnych gier na automatach:

– zatrzymywanie automatów, na których urządzane są w sposób nielegalny gry,

– likwidacja działalności w zakresie nielegalnego urządzania lub prowadzenia gier na automatach,

– ściganie osób urządzających nielegalne gry oraz właścicieli lokali umożliwiających prowadzenie nielegalnej działalności w tym zakresie,

– nakładanie sankcji karnych skarbowych oraz kar administracyjnych,

– egzekwowanie wymagalnego zadłużenia z tytułu kary grzywny lub kary pieniężnej z posiadanego majątku dłużnika,

– współpraca z inspekcjami sanitarnymi, nadzoru budowlanego, policją i strażą pożarną.

Służba Celna apeluje do wynajmujących swoje lokale dla osób urządzających lub prowadzących gry na automatach wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, aby wypowiedzieli umowy najmu w trybie natychmiastowym ze względu na prowadzenie tej działalności niezgodnie z Ustawą o grach hazardowych. W przeciwnym wypadku, w sytuacji kontroli dokonywanej przez Służbę Celną wynajmujący z mocy prawa znajdzie się w gronie osób uznanych za organizatorów gier na automatach i obciążony karą administracyjną w wysokości 12.000 zł od jednego automatu.