Ofertę złożyło Stowarzyszenie „Chór Miejski”, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Oferta została przekazana do Referatu Kultury, Sportu i Turystyki w celu przeanalizowania zasadności realizacji zadania, uzyskała pozytywną opinię, w związku z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 14 kwietnia mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.