W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” wszystkie podmioty III sektora mogą zgłaszać propozycje w zakresie współpracy z miastem w roku 2016.

Sugestie posłużą do tworzenia dokumentu, który wyznaczy najważniejsze obszary i formy współpracy jak i też dziedziny, w których zostaną przeprowadzone otwarte konkursy ofert wraz z zaplanowanymi kwotami na ich realizację.

Propozycje należy składać pisemnie do 26 maja do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.