Wniosek złożyły następujące organizacje:

 1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
 3. Towarzystwo „Sprawni Inaczej”
 4. Klub Judo KOKA Jastrzębie
 5. Klub Rekreacyjno-Sportowy „Chrobry” TKKF
 6. Klub Rekreacyjno-Sportowy MORSY.PL TKKF
 7. Klub Rekreacyjno-Sportowy „Pionier” TKKF
 8. Szkółka Piłkarska MOSiR Jastrzębie
 9. Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego
 10. Klub Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju
 11. Stowarzyszenie „Klub Sportowy Nautilus-Jastrzębie”
 12. Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój
 13. Klub Sportowy „GKS 1962 Jastrzębie” Spółka Akcyjna
 14. Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite
 15. Bokserski Klub Sportowy „Jastrzębie”.

Regulamin działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie -Zdrój określa Uchwała nr VIII.67.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. 

W skład Rady wchodzić będzie 12 osób:

a) 2 przedstawicieli Rady Miasta wskazanych przez przewodniczącego Rady Miasta na wniosek Prezydenta Miasta,

b) 2 przedstawicieli Urzędu Miasta wskazanych przez Prezydenta Miasta,

c) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta Jastrzębie- Zdrój, wyłonionych na spotkaniu wyborczym z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań Rady należeć będzie:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zdań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zdań publicznych, w tym zlecania tych zdań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zdań publicznych,

6) delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w Radzie na członków komisji konkursowych do spraw rozstrzygnięć konkursów ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta na realizację zdań własnych.

W związku z powyższym przeprowadzone zostaną wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój, które wyłonią 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta. Do 11 maja 2015 roku organizacje pozarządowe mają możliwość zgłaszania delegata na wybory, osoba ta jednocześnie będzie upoważniona do ubiegania się o członkostwo w Radzie. Kandydatury należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu do Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020), Wydział Kultury, Sportu i Turystyki-Referat Organizacji Pozarządowych, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.