Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz  zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych .

W tym roku Nagroda zostanie przyznana i wręczona po raz czwarty. Ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób, podmiotów zajmujących się działalnością społeczną,  charytatywną na terenie  województw śląskiego i  opolskiego oraz na rzecz mieszkańców tych województw. Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Mogą ją otrzymać.

– osoby fizyczne;

– osoby prawne;

– podmioty wyznaniowe;

– jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

Nominacje mogą nadsyłać:

– organizacje pozarządowe;

– organy administracji publicznej;

– podmioty gospodarcze;

– związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;

– osoby fizyczne – grupy min. 15 osobowe.

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać  osobiście  w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej  2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32  7798701 kk@um.bytom.pl) z tematem  oznaczonym „Nagroda Ostoja Pokoju 2015”.

Zgłoszenia przyjmowane są  na formularzu znajdującym się na stronie internetowej BIP UM w Bytomiu w zakładce Urząd Miejski / Karty usług, druki urzędowe / Wydział Kultury i Sportu/formularz zgłoszeniowy do medalu oraz nagród Prezydenta (Druk KK-1.5), a także na stronie internetowej www.matkaewa.miechowice.info w zakładce „Nagroda”, w terminie do dnia 15 maja 2015 r. Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna), oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową. W ww. miejscach również znajduje się regulamin przyznawania Nagrody. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu są także dostępne wszystkie aktualne informacje w ww. zakresie.

                                                                                                                                             Prezydent Bytomia

                                                                                                                                              Damian Bartyla