Ogłoszenie dotyczy stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu jedynie w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego, zmarłego w jego ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną. Maksymalna cena jednostkowa wykonania usługi stwierdzenia zgonu jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu wynosi 500 zł brutto.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój; zd@um.jastrzebie.pl z dopiskiem „lekarz” w terminie do 1 czerwca.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1. Dane personalne, adresowe oraz numer telefonu,

2. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych lekarza (kserokopia dokumentów).

Dodatkowych informacji udziela:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60; pokój 402 B, tel/fax 32 47 85 391.

e-mail zd@um.jastrzebie.pl