Projekt to „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju (I)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Staże będą organizowane w szczególności u organizatorów, którzy deklarują zatrudnienie po zakończonym stażu na okres min. 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia na okres min.3 miesięcy o wartości umowy równiej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Do odbycia stażu kierowane będą osoby, które nie ukończyły 30. roku życia spełniające warunki projektu.