Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Juliusza Ligonia 46 ogłosił  konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” Działania 11.1 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego” Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów: 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi  62 186 000,00 PLN.  Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN, natomiast maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.  Poziom dofinansowania wynosi 90,00%,  wkład własny  to 10,00%.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 29.06.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia. Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem platform elektronicznych:

a) e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP dostępnego pod adresem https://www.sekap.pl

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego1

Szczegółowe informacje nt. konkursu  znajdują się na stronie: http://efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1432799026&art=1186994745&id_m=&kat=&katrodzic=

Źródło: efs.slaskie.pl