Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: 

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS  które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

Przewidziany do wsparcia typ projektów: 

13.  Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek.   W ramach jednego wniosku Wnioskodawca może realizować tylko jeden projekt.

Konkurs ma charakter otwarty – wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w wersji  papierowej.  

Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 20 lipca 2015 roku, gdy kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 400% alokacji przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2015 r. 

Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku w wersji elektronicznej osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, I piętro
41-500 Chorzów

 Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Maksymalna kwota wsparcia dla projektu, którą może otrzymać „jedno przedsiębiorstwo” wynosi 800 000 PLN  lub 400 000 PLN (w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów  na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).

Minimalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 50 000 PLN. Inwestycje ujęte we wnioskach o dofinansowanie mogą być realizowane do dnia  30 września 2015r. Weryfikacja maksymalnej możliwej do otrzymania w ciągu 3 lat podatkowych kwoty pomocy de minimis będzie miała miejsce w oparciu o zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie:
www.scp-slask.pl/pl/aktualnosc/49/1436244001/0/0