Grupą docelową w ramach konkursu są osoby młode (15-29 lat), które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą ( młodzież NEET)

Dofinansowanie można otrzymać na następujące działania:

1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

· m.in. diagnoza potrzeb uczestników, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy

2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

· m.in. kontynuacja nauki , nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy

3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

· nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego m.in. poprzez staże i praktyki,

· wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia

4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej

– m.in. zmiana lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia,

5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

– niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,

Firma Global Training Centre może wystąpić w roli Lidera lub ew. Partnera projektu. 

Jako Lider zajmiemy się:

– przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

– realizacją wsparcia w ramach projektu

– rozliczeniem projektu

-realizacją założonych w projekcie wskaźników, w tym wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

Jednostki zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji zapraszamy do kontaktu:

Marta Cwalińska – Kierownik Sekcji EFS

tel. 506 009 012

mail: m.cwalinska@global.waw.pl