Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Nie ma ograniczeń co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.

Całkowity budżet programu w 2015 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 2 000 000 zł,  natomiast kwota do wykorzystania w II rundzie to 823 020,56 zł. Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć  75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł  w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00:00.
W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności, tj.:

I. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji

II. formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 14 dni od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://parp.gov.pl/index/index/1817

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości