4.2 Programy mobilności ponadnarodowej – programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.09.2015 do 30.09.2015

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 na typ projektu: programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków SOWA

  • orw formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

  • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

·         osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK,
tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 30 września 2015 r.,
gdyż wnioski mogą być składane tego dnia do godziny 16.00)
w siedzibie IOK, tj. w Kancelarii Ogólnej MIiR,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;

·         przesyłką kurierską;pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • Podmioty ekonomii społecznej
  • Administracja publiczna
  • Przedsiębiorstwa
  • Uczelnie
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Określono w regulaminie konkursu. (PDF 518 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 16 800 000 zł

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@mir.gov.pl.