Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, obejmuje następujące typy projektów:

1.wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

Realizacja projektów dotyczy OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub wiąże się ze spełnieniem warunków umożliwiających włączenie OSP do KSRG

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

1.       Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2.       Organizacje pozarządowe.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Budżet naboru

8 257 800,00 zł

Poziom dofinansowania

85,00 %

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 31.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: https://lsi.slaskie.pl).

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Źródło:  http://www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/15