Staże te współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Staże będą organizowane w szczególności u organizatorów, którzy deklarują zatrudnienie po zakończonym stażu na okres min. 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia na okres min.3 miesięcy o wartości umowy równiej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Do odbycia stażu kierowane będą osoby bezrobotne – powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby długotrwale bezrobotne (ponad 12 miesięcy)

– osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego), spełniające warunki projektu.

Szczegółowe informacje – pok. 11 (I p.), tel. 32 4753012 wew. 33.