W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118.j.t. ze zm.) umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”, do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój”, złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku z siedzibą przy ul. Rydułtowskiej 65 w Radlinie.

Oferta została przekazana do Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej w celu przeanalizowania zasadności realizacji zadania, uzyskała pozytywną opinię, w związku z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 24 lipca 2015 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.