Termin składania wniosków: od 31.08.2015 do 30.09.2015

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Sposób składania wniosków

– Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

– W formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawionych do złożenia wniosku

– W formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Projekt może być realizowany samodzielnie lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty grantowe ukierunkowane na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Grantobiorcami w niniejszym konkursie będą wybrane przez beneficjentów w drodze otwartego naboru gminy, z którymi beneficjenci podpiszą umowy o powierzenie grantu na realizację pogłębionych konsultacji dokumentów planistycznych oraz zapewnią im odpowiednie wsparcie merytoryczno – techniczne potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

100%; Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 225 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 13 500 000 PLN

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

www.funduszeeuropejskie.gov.pl