Inwestor posiada do niego tytuł prawny i planuje w tym miejscu budowę obiektu usługowo – handlowo – rozrywkowego. Kwartał ulic: Warszawska, Północna, Sybiraków i Porozumienia Jastrzębskiego objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 29 czerwca 2006 r. Inwestor posiada do niego tytuł prawny i to od niego zależy sposób, w jaki będzie go użytkował (pod warunkiem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Plan zakłada zabudowę usługową

Obowiązujący plan zakłada w tym kwartale zabudowę usługową na terenie około 10 ha, na którą składają się obiekty kubaturowe, obsługa parkingowa i komunikacyjna, infrastruktura techniczna, powierzchnia biologicznie czynna. Ponadto przewiduje pozostawienie dwóch najbardziej cennych enklaw zieleni o łącznej powierzchni około 0,7 ha. Działka będąca własnością miasta zajmuje powierzchnię ponad 0,3 ha i stanowi niespełna 3% terenu inwestycyjnego. Plan miejscowy został opracowany w latach 2005-2006. Opracowywanie i konsultowanie planu polega na zbieraniu wniosków, wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami, rozpatrzeniu uwag oraz przyjęciu uchwały zawierającej rozstrzygnięcia uwag, które były wniesione do projektu planu. W procedurze planistycznej uczestniczyły zainteresowane nią podmioty, w tym: właściciele nieruchomości, przedstawiciele organizacji kupieckich oraz organizacji ekologicznych. Podmioty te w pełnym zakresie wykorzystały wówczas przysługujące im środki współuczestnictwa w tworzeniu planu.

Chcą wybudować centrum usługowo – handlowo – rozrywkowe

Inwestor zamierza zagospodarować teren centrum handlowym o powierzchni zabudowy około 84 500 m2. Polegać ma ono na budowie zespołu budynków usługowo – handlowo – rozrywkowych wraz z zapleczem gastronomicznym, kinem, układem komunikacyjnym, parkingiem podziemnym i naziemnym, strefami: ekspozycyjną i dostaw, placami zabaw, terenem aktywności sportowej (fitness), zielenią urządzoną i towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Inwestycja ma być realizowana etapami. Według karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcie będzie generowało około 600-700 miejsc pracy.

SKO uznało niedopuszczalność odwołań

Inwestor posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach odrzuciło bowiem odwołania zarówno organizacji ekologicznej jak i prokuratora uznając ich niedopuszczalność.

Przypomnijmy, że inwestor złożył wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą wszystkie niezbędne informacje wymagane w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które były konieczne do wszczęcia postępowania. Organy opiniujące, jakimi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zarzuciły dokumentacji braków i nie wniosły o jej uzupełnienie, wydając stosowne opinie.

Decyzja środowiskowa to nie zgoda na wycinkę drzew

Trzeba podkreślić, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest zgodą na realizację przedsięwzięcia, a określa jedynie środowiskowe uwarunkowania jego realizacji. Prezydent miasta wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Należy też zaznaczyć, że w decyzji środowiskowej nie zezwala się na usuwanie drzew i krzewów. Taką decyzję wydaje się na wniosek właściciela lub posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa. W przypadku złożenia wniosku o usunięcie drzew (do tej pory taki wniosek nie wpłynął) zostanie on rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą o ochronie przyrody.