Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

Cel programu: Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs.

Przedmiotem konkursu są projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework2.

Projekt z komponentem ponadnarodowym realizowany poza Common Framework, to projekt, którego cele, produkty i rezultaty są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują wartość dodaną i efekty takiej współpracy. Projekt ten jest obowiązkowo realizowany w partnerstwie ponadnarodowym – partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej, a jego efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania. Ten typ projektu jest realizowany w ramach konkursu ogłoszonego na poziomie krajowym, niezależnie od konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim (Common Framework).

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.

4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.

5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).

6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Wnioski można składać w dniach od 1 września 2015 r. do 11 września 2015 r.

Formy dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3% wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjenci określeni w programie priorytetowym:

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, m.in.:

– szkoły i placówki systemu oświaty,

– organizacje pozarządowe.