Uczestnikom spotkania, tj. przedstawicielom m.in. ośrodków kultury, bibliotek, straży miejskich, straży pożarnych, wydziałów edukacji, kultury i sportu zaprezentowano nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Transgraniczny warsztat pozwolił przeanalizować i zweryfikować zapisy „Programu Partnerskiej Współpracy Miast” pod kątem aktualnego programu Interreg V A Republika Czeska – Polska oraz innych programów europejskich finansujących współpracę transgraniczną.

Uczestnicy spotkania w polsko-czeskich zespołach tematycznych (kultura i sport, edukacja, służby mundurowe, samorządy) pracowali nad planowanymi projektami – wynikającymi z potrzeb poszczególnych miast – oraz projektami bieżącymi i aktualnie przygotowywanymi w partnerstwie trzech samorządów.

Warsztat wprowadzający miejskie jednostki w nową perspektywę Unii Europejskiej w ujęciu transgranicznym miał także swój wymiar jubileuszowy – wiosną br. minęło bowiem 20 lat od podpisania umów partnerskich pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem, Karwiną i Hawierzowem. Uczestnikom spotkania zaprezentowano dotychczasową – stale wzrastającą – aktywność samorządów i ich podmiotów na polsko – czeskim pograniczu. Mając na uwadze przygotowywane wspólnie projekty dotyczące m.in dróg, ścieżek rowerowych czy zagospodarowania terenu OWN, kolejne lata współpracy trzech miast zapowiadają się owocnie.