Finansowane będą działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej.

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 ust. ww ustawy obszary działalności pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;

Priorytet 3. Aktywni obywatele;

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz

Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3

Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4

Składane oferty realizują cel główny FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

– dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

– dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),

– w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem : http://www.pozytek.gov.pl/undefined/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html