Od 2016 roku nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany).

            Druga ważna zmiana dotyczy rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Dotychczas raty tych podatków były płatne w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, niezależnie od wysokości podatku. Po zmianie, jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca. Ta zmiana będzie miała wpływ na praktykę doręczeń decyzji podatkowych osobom fizycznym na terenie naszego miasta. Od 2016 roku do decyzji podatkowych nie będą już dołączane druki przelewów rat podatku.

            Nowa ustawa z 25 czerwca 2015 roku doprecyzowuje definicje tzw. „względów technicznych”, co oznacza, że podatnik, który będzie chciał płacić niższy podatek z uwagi na zły stan techniczny swoich obiektów budowlanych, będzie musiał posiadać decyzję organu nadzoru budowlanego lub organu nadzory górniczego, na podstawie której wyłączono budynek, budowlę lub ich część z użytkowania.

            Więcej informacji w temacie zmian w podatkach można uzyskać w Urzędzie Miasta w pokoju 211 B, lub dzwoniąc pod numer 32 47 85 281.