Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to:

  • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
  • rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy
    w formie regrantingu;
  • doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie);
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  • wprowadzenie sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%;
  • wprowadzenie zasad informowania o środkach z 1 proc. wykorzystywanych przez OPP w kampaniach jednoprocentowych;
  • nowe obowiązki dla administracji w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią znowelizowanej ustawy, która dostępna jest na stronie internetowej: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1659157.html

Informacja pochodzi ze strony internetowej: www.ngo.pl