Wnioski w edycji jesiennej konkursu należy składać do 15 października br. do godz. 16.00. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe na realizację wspólnych projektów z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

Do otwartego konkursu grantowego mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu dostępne są na stronie internetowej www.rita.edudemo.org.pl