Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację  projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo  eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

O dofinansowanie  w ramach konkursu mogą ubiegać się  wyłącznie przedsiębiorstwa  niespełniające mikro, małego  lub średniego przedsiębiorstwa.

Kwota środków przeznaczonych na  dofinansowanie projektów  realizowanych na obszarze województwa innego niż mazowieckie wynosi 674 628 609 PLN. Minimalna wartość  kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego  w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć  równowartości : 

– 20 mln euro – dla  przedsiębiorstwa   na jeden projekt, jeżeli  ponad połowa   całkowitych kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na badania przemysłowe lub

– 15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć  50 mln euro.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłączenie  w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie od 14.10.2015 r. do 30.11.2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na  stronie: WWW.ncbir.gov.pl , zakładka Fundusze Europejskie/POIR/Konkursy/Konkurs2/1.1.1/2015

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju