Dodatkowy nabór wniosków dotyczy zadania: Organizacja obozów sportowych
dla osób niepełnosprawnych (wysokość środków: 150 000,00 zł).

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych został ogłoszony
w Biuletynie Informacji Publicznej: link: http: www.msport.gov.pl/dofinansowanie-son/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych. 

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 20 października 2015 roku.

Informacja pochodzi ze strony: www.msport.gov.pl