Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności:

1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

2. poradnictwo psychologiczne;

3. pośrednictwo pracy;

4. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

5. staże, praktyki zawodowe;

6. subsydiowanie zatrudnienia;

7. dodatek relokacyjny;

8. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kwota dofinansowania przeznaczona na konkurs wynosi 3 425 768,24 Euro, tj. 14 526 970,22 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa) – 14 526 970,22 PLN, tj. maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję) wynosi do 100%.

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Termin:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od
5 października 2015 r. do  3 listopada 2015 r. (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji – ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2), tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl

Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/26

Źródło:www.rpo.slaskie.pl