Wnioski należy składać od 28 września 2015 roku do 28 października 2015 roku.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2016 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

 • cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
 • cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
 • cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
 • cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
 • cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:

 • organizacji imprez turystycznych i/lub rekreacyjnych (cel programowy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego,
 • zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (cel programowy 5),
 • celu programowego 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny
lub ogólnopolski. W projektach musi zostać zapewniony udział uczestników projektu
z co najmniej 3 województw.

Projekt o charakterze regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony wyłącznie w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, w przypadku typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Ponadto, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • projekt musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę,

Wnioskodawca musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki – musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w którym działa placówka,

Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki,

 • placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu,
 • usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) – warunek badany jest dla okresu w którym zaplanowana została realizacja projektu.

Warunki realizacji projektów zgłaszanych w ramach konkursu

W celu programowym 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego placówki, w której działania objęte są wsparciem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym
w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

Postanowień ust. 1 nie stosuje się jeżeli ostatni okres finansowania umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów kończy się (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) w terminie pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 31 marca 2016 roku. Zgłaszany w ramach dwudziestego czwartego konkursu projekt może wówczas dotyczyć kosztów ponoszonych nie wcześniej niż od dnia następującego
po dniu zakończenia realizacji umowy wieloletniej.

W projektach dotyczących celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych
na otwarty rynek pracy, celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia (typ projektu: treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny) udział osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe). W przypadku projektów wieloletnich procentowy wskaźnik udziału osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności odnosi się do całego okresu realizacji projektu.

Szczegółowe warunki realizacji projektów wskazane zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

W projektach zgłaszanych w ramach konkursu wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu nie więcej niż 3 wnioski. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.

Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl/pl