1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;

2. Kursy umiejętności zawodowych;

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych;

4. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych;

6. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny;

7. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

8. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu;

9. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020 wynosi 25 928 971,27 PLN  tj. 6 114 602,35 Euro, w tym maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE i środków budżetu państwa – 23 336 074,14 PLN.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

1) Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;

2) Placówki kształcenia ustawicznego;

3) Placówki kształcenia praktycznego;

4) Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;

5) Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów;

6) Pracodawcy.

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od
5 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu udziela Zespół ds. Promocji i Informacji – ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2), tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl.

Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/27

Źródło: www.rpo.slaskie.pl